FAQ & Contact Zoek

E-Fiber Exploitatie B.V.

Milieu-, sociaal en bestuursbeleid (Environmental, Social and Governance: ESG)

Introductie 

Het bestuur van E-Fiber Exploitatie B.V. erkent dat milieu-, sociale en governance (=bestuur) (“ESG”) kwesties een materieel effect hebben op de prestaties van de onderneming en haar dochterondernemingen (de “Groep” of “E-Fiber”). Ons doel is ervoor te zorgen dat dergelijke kwesties worden overwogen op alle niveaus van de bedrijfsactiviteiten van de Groep, en in overeenstemming met internationale en nationale codes en principes.

 

Concreet wil de E-Fiber Board dit bereiken door:

 • Ervoor zorgen dat onze visie en ESG-doelstellingen relevant, begrepen en gecommuniceerd zijn, en dat onze medewerkers blijk geven van overeenstemming daarmee.
 • Het identificeren van alle materiële ESG-risico’s in de bedrijfsactiviteiten van E-Fiber en haar dochterondernemingen en ervoor zorgen dat de risico’s volledig worden overwogen en beheerd op een verantwoorde en ethische manier.
 • Ervoor zorgen dat belangrijke beslissingen pas worden genomen na volledige overweging van alle materiële ESG-kwesties en -risico’s.
 • Het stellen van doelstellingen voor milieu-, sociale en bestuursaangelegenheden die zullen worden gerapporteerd, gecontroleerd, beoordeeld en bekendgemaakt aan onze medewerkers en aandeelhouders.
 • Hoge normen op het gebied van bestuur en ethiek toepassen in ons zakelijk gedrag.
 • Het verstrekken van passende informatie, instructie en training en ervoor zorgen dat dit beleid wordt gecommuniceerd aan alle personen die voor E-Fiber en haar dochterondernemingen werken.
 • Samenwerken met onze klanten, leveranciers en zakenpartners om hen aan te moedigen de principes of gelijkaardige beleidslijnen toe te passen die tot dezelfde resultaten leiden.
 • Streven naar benchmarkniveaus op het gebied van prestaties op het gebied van milieu, maatschappij en bestuur en deze thema’s tot de kern maken van wat we doen

 

ESG-specifieke toezeggingen

      Omgeving

 • Zich inzetten voor de bescherming van het milieu door voortdurend de ecologische voetafdruk van ons bedrijf te verkleinen en een duurzame toeleveringsketen te ontwikkelen.
 • Al het personeel aanmoedigen om de milieugevolgen van hun acties in overweging te nemen en te streven naar het minimaliseren van de impact waar redelijkerwijs mogelijk.
 • Voortdurend monitoren hoe de evolutie van de bedrijfspraktijken van de Groep het milieu kan beïnvloeden en hoe de milieu-impact van nieuwe bedrijfspraktijken kan worden verzacht.
 • Overweging en monitoring van belangrijke milieumaatstaven voor de Groep, waaronder energieverbruik, % energie afkomstig van hernieuwbare bronnen, uitstoot van broeikasgassen, fysieke risico’s, waterverbruik en afvalproductie.
 • Waar mogelijk gebruik maken van aannemers met certificeringen voor ISO9001 (Quality Management System) en ISO14001 (Environmental Management System).
 • Waar mogelijk ontwerpen en ontwikkelen van E-Fiber-netwerken om beter bestand te zijn tegen risico’s van klimaatverandering, met name in de context van een in Nederland verhoogd risico op overstromingen of andere extreme weersomstandigheden.
 • Bijdragen aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties:
  • SDG 9 “Industrie, Innovatie en Infrastructuur” door de uitrol van glasvezelnetwerken in gebieden met zeer lage verbindingssnelheden om de snelheden en bandbreedtes die beschikbaar zijn voor consumenten te verhogen, om veerkrachtigere, energie-efficiëntere connectiviteit te bieden.
  • SDG 12 “Verantwoorde productie en consumptie”, aangezien de uitrol van de Groep zich richt op minder dichtbevolkte gebieden om de kloof in connectiviteitsverschillen tussen landelijke en dichtbevolkte stedelijke gemeenten in Nederland te helpen overbruggen.
  • SDG 13 “Klimaatactie” door de klimaatimpact van datatransmissie te minimaliseren door minder energieverbruik en vermindering van de uitstoot van broeikasgassen door over te stappen van koper- en kabelnetwerken naar glasvezel.

 

     Sociaal 

 • Erkennend dat open access glasvezelnetwerken een positieve bijdrage leveren aan het verkleinen van de algehele digitale kloof en zo de sociale cohesie in een gebied vergroten.
 • Een cultuur van diversiteit aanmoedigen met de hoogste ethische normen, de mensenrechten respecteren, gendergelijkheid bevorderen en op een systematische manier optreden tegen incidenten en klachten.
 • Ondersteuning van een cultuur waarin alle medewerkers worden gewaardeerd en gerespecteerd.
 • Bevordering van de betrokkenheid van de Groep bij de bredere samenleving en gemeenschapsontwikkeling. Probeer proactief samen te werken met de belangrijkste belanghebbenden (met name de gemeenschappen waar E-Fiber actief is. Zorg er voor zover mogelijk voor (bijvoorbeeld door de keuze van aannemers) dat de toeleveringsketen die E-Fiber levert, zich houdt aan waarden die consistent zijn met die van E-Fiber.
 • Vasthouden aan het beleid van de Groep inzake gezondheid en veiligheid om te zorgen voor een adequate beheersing van gezondheids- en veiligheidsrisico’s om eventuele incidenten op de werkplek of via een van de activiteiten van de Groep voor onze werknemers en toeleveringsketen te voorkomen.
 • Regelmatig rapporteren over V&G-incidenten via maandelijkse bestuursrapportage.

 

      Bestuur

 • Zorgen voor naleving van regelgeving en leidende principes met betrekking tot de bescherming van mensenrechten, operationele gezondheid en veiligheid op het werk, milieu en zakelijke praktijken in de rechtsgebieden waarin we actief zijn.
 • Het identificeren van de relevante wet- en regelgevingsvereisten en ervoor zorgen dat glasvezelnetwerken aan deze vereisten voldoen, en waar mogelijk op een milieuverantwoorde manier aan deze vereisten voldoen.
 • Zorgen voor passende risicobeperkende maatregelen en aanschaf van relevante IT-software om het risico en de impact van inbreuken op de cyberbeveiliging te minimaliseren.
 • De hoogste normen, governance en ethiek van zakelijk gedrag en praktijk toepassen.
 • Handhaving van een opendeurbeleid van het senior management dat werknemers in staat stelt eventuele schendingen van normen, beleid of waarden aan de orde te stellen.
 • Ervoor zorgen dat de Raad van Bestuur toezicht houdt op alle ESG-aangelegenheden en belangrijke beslissingen door middel van maandelijkse vergaderingen van de Raad van Bestuur waar ESG een agendapunt zal zijn.
 • Voortdurend monitoren hoe de evolutie van de bedrijfspraktijken van de Groep de bestaande bestuursregels zou kunnen beïnvloeden en hoe de bestuursregels moeten worden gewijzigd om nieuwe bedrijfspraktijken mogelijk te maken.

Andere ESG-zaken

Rapportage, openbaarmaking en communicatie

De risico’s en kansen op het gebied van milieu, maatschappij en bestuur komen maandelijks aan de orde tijdens bestuursvergaderingen. E-Fiber bewaakt en rapporteert belangrijke ESG-statistieken op maand-, kwartaal- of jaarbasis, indien van toepassing. Deze statistieken omvatten energieverbruik, het percentage energie afkomstig van hernieuwbare bronnen, gewonden en dodelijke slachtoffers, water- en afvalverbruik, klachten over broeikasgasemissies van belanghebbenden, fraudepogingen en alle andere bestuurs- of operationele kwesties. Ernstige incidenten, verwondingen en dodelijke ongevallen worden gemeld aan bestuursleden zodra ze zich voordoen en bekend worden.

De raad van bestuur van E-Fiber stelt voor het komende jaar een jaarlijkse strategie voor het betrekken van belanghebbenden op, waarin de belangrijkste kansen en methoden voor communicatie met belanghebbenden worden geïdentificeerd.

ESG-rapportagematrix
Onderstaande matrix geeft houvast voor de aanpak van classificatie van ESG-incidenten. Ernstige incidenten, verwondingen en dodelijke slachtoffers (d.w.z. niveau 3 of hoger) worden aan bestuursleden gemeld zodra ze zich voordoen en bekend worden.

Persoonlijk letsel rapportage

Op elke vergadering van de Raad van Bestuur legt een aangewezen persoon een rapport voor over het voorkomen en de ernst van letsels van werknemers of onderaannemers die zich voordoen op bedrijfseigendommen of door schuld van het bedrijf. Het rapport moet statistieken bevatten over het aantal letselincidenten, de ernst van die incidenten (volgens de bovenstaande richtlijnen) en het aantal verloren werkdagen als gevolg van de incidenten. Statistieken worden gepresenteerd voor het jaar tot op heden van het lopende jaar en vergeleken met de equivalente periode in het voorgaande rapportagejaar.

De persoonlijk letselstatistieken moeten in een gestandaardiseerd formaat aan de Raad van Bestuur worden gepresenteerd voor alle E-Fiber Group-bedrijven, in overeenstemming met het onderstaande voorbeeld.

Bovendien zal de vennootschap op elke vergadering van de Raad haar “ongevallenfrequentiepercentage” voor het lopende boekjaar presenteren. Het ongevallenfrequentiepercentage wordt berekend door het aantal letselongevallen met verzuim te delen door het totale geschatte aantal gewerkte uren en het resulterende cijfer te vermenigvuldigen met 1.000.000.

Operationele, naleving, reputatie incidentrapportage

Op elke vergadering van de Raad van Bestuur legt een aangewezen persoon een rapport voor over elk incident en, zo ja, de ernst van operationele, compliance- en reputatie-incidenten bij het bedrijf en de financiële gevolgen van dergelijke incidenten. Statistieken worden gepresenteerd voor de lopende financiële periode en vergeleken met de equivalente periode in het voorgaande rapportagejaar.

Het operationele, nalevings- en reputatie-incidentrapport moet in een gestandaardiseerd formaat voor alle groepsmaatschappijen worden gepresenteerd, in overeenstemming met het onderstaande voorbeeld.

Milieurapportage

Op elke vergadering van de Raad van Bestuur legt een aangewezen persoon een rapport voor met statistieken over een aantal maatregelen om de impact van de onderneming op of de positieve bijdrage aan haar lokale omgeving aan te geven.

Voor zover deze statistieken niet direct beschikbaar zijn, zal het bedrijf proberen om de noodzakelijke processen en procedures te implementeren om deze informatie zo snel als redelijkerwijs mogelijk is te verkrijgen.

Het milieurapport moet worden gepresenteerd in een gestandaardiseerd formaat in overeenstemming met het onderstaande voorbeeld.

Opleiding

Jaarlijkse ESG-training moet worden gevolgd door degenen binnen de organisatie die verantwoordelijk zijn voor en toezicht houden op ESG-aangelegenheden als onderdeel van hun rol.

 

Toepassingsgebied en toepassing

De leiding van en het toezicht op het milieu-, sociale en governancebeleid is de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur, die de verantwoordelijkheid voor het dagelijkse beheer heeft gedelegeerd aan de Chief Executive Officer van E-Fiber.

Dit beleid is van toepassing op alle bedrijven die deel uitmaken van de E-Fiber groep (E-Fiber Exploitatie B.V. en haar dochterondernemingen).

Dit beleid zal jaarlijks worden herzien.