FAQ & Contact Zoek

E-Fiber Exploitatie B.V.

Milieu-, sociaal en bestuursbeleid (Environmental, Social and Governance: ESG)

 

Introductie

De Directie van E-Fiber Exploitatie B.V. erkent dat milieu-, sociale en governance (“ESG”) kwesties een materieel effect hebben op de prestaties van de onderneming en haar dochterondernemingen (de “Groep” of “E-Fiber”). Ons doel is ervoor te zorgen dat dergelijke kwesties worden overwogen op alle niveaus van de bedrijfsactiviteiten van de Groep, en in overeenstemming met internationale en nationale codes en principes.

 

Concreet wil de E-Fiber Board dit bereiken door:

 • Ervoor te zorgen dat onze visie en ESG-doelstellingen relevant, begrepen en gecommuniceerd zijn en dat onze medewerkers daarmee in lijn handelen.
 • Het identificeren van alle materiële ESG-risico’s in de bedrijfsactiviteiten van E-Fiber en haar dochterondernemingen en ervoor zorgen dat de risico’s volledig op een verantwoorde en ethische manier worden overwogen en beheerd.
 • Ervoor te zorgen dat belangrijke beslissingen alleen worden genomen na volledige aandacht voor alle materiële ESG-problemen en risico’s.
 • Het stellen van doelen voor milieu-, sociale en bestuurszaken die zullen worden gerapporteerd, gecontroleerd, beoordeeld en bekendgemaakt aan onze werknemers en aandeelhouders.
 • Het verstrekken van passende informatie, instructie en training en ervoor te zorgen dat dit beleid wordt gecommuniceerd aan alle personen die voor E-Fiber en haar dochterondernemingen werken.
 • Samen te werken met onze klanten, leveranciers en zakenpartners om hen aan te moedigen om de principes of vergelijkbaar beleid te volgen die tot dezelfde resultaten leiden.

 

ESG-specifieke verplichtingen

Milieu

 • Ons inzetten voor de bescherming van het milieu door de ecologische voetafdruk van ons bedrijf voortdurend te verkleinen en een duurzame toeleveringsketen te ontwikkelen.
 • Alle medewerkers aanmoedigen om na te denken over de gevolgen van hun acties voor het milieu en om de impact waar redelijkerwijs mogelijk is te minimaliseren.

 

Sociaal

 • Erkennend dat open access glasvezelnetwerken een positieve bijdrage leveren aan het verminderen van de algehele digitale kloof en dus de sociale cohesie over een gebied vergroten.
 • Een diversiteitscultuur aanmoedigen met de hoogste ethische normen, de mensenrechten respecteren, gendergelijkheid bevorderen en systematisch optreden tegen incidenten en klachten.
 • Ondersteuning van een cultuur waarin alle medewerkers worden gewaardeerd en gerespecteerd.
 • Het promoten van de toewijding van het bedrijf aan de bredere samenleving.

 

Bestuur

 • Zorgen voor naleving van voorschriften en leidende beginselen voor de bescherming van mensenrechten, operationele en bedrijfsgezondheid en veiligheid op het werk, milieu en zakelijke praktijken in de rechtsgebieden waarin we actief zijn.
 • Het identificeren van de relevante wet- en regelgeving en ervoor zorgen dat glasvezelnetwerken voldoen aan deze vereisten, en waar mogelijk om op een milieuvriendelijke manier eraan te voldoen.
 • Het aannemen en toepassen van de hoogste normen, governance en ethiek van zakelijk gedrag en praktijken.

Andere ESG-zaken

Rapportage, openbaarmaking en communicatie

De risico’s en kansen op het gebied van milieu, maatschappij en bestuur worden maandelijks besproken tijdens bestuursvergaderingen. E-Fiber bewaakt en rapporteert de belangrijkste ESG-statistieken op maand-, kwartaal- of jaarbasis. Deze maatstaven omvatten energieverbruik, het % van energie afkomstig van hernieuwbare bronnen, verwondingen en dodelijke slachtoffers, water- en afvalverbruik, klachten over broeikasgasemissies van belanghebbenden, fraudepogingen en andere bestuurs- of operationele problemen. Ernstige incidenten, gewonden en dodelijke ongevallen worden direct bij de bestuurders gemeld en bekend gemaakt.

 

Het bestuur van E-Fiber stelt voor het komende jaar een jaarlijkse strategie voor stakeholderbetrokkenheid vast, waarin de belangrijkste kansen en communicatiemethoden met stakeholders worden geïdentificeerd.

 

Opleiding

Jaarlijkse ESG-training wordt gegeven door degenen binnen de organisatie die verantwoordelijk zijn en toezicht houden op ESG-zaken als onderdeel van hun rol.

 

Toepassingsgebied en toepassing

De leiding en het toezicht op het milieu-, sociaal en governancebeleid is de verantwoordelijkheid van de directie, die de dagelijkse verantwoordelijkheid van het management heeft gedelegeerd aan de algemeen directeur van de groep.

 

Dit beleid is van toepassing op alle E-Fiber bedrijven.

Dit beleid wordt jaarlijks herzien.